Zásady spracovania osobných údajov

Kontakty

Ochrana osobných údajov

Základné ustanovenie

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenie Europského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so zpracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďaľej len: „GDPR”) je DT digital s.r.o., so sídlom: č. 1289, 925 82  Tešedíkovo zapísané v obchodnom registri OR Trnava, číslo vložky 20141/T (ďalej len „Správca“)
 2. Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Sídlisko Budúcnosť č.1289, 925 82 Tešedíkovo

email: shop@lenovoshop.sk
telefón: +421 911 823 611

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo z jedného alebo viacerých faktorov špecifických prvkov, fyziologická, genetická, mentálna, ekonomická, kultúrna alebo spoločenská identita tejto fyzickej osoby.
  Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli v kontaktnom formulári / alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky a obchodného vzťahu.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné pre plnenie zmluvy.
 3. Ak ste nám slobodne udelili súhlas, potom správca spracováva váš email a dátum udelenia súhlasu na zasielanie obchodných oznámení DT digital s.r.o.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 1. Zákonným dôvodom spracovanie osobných údajov je: plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelom spracovanie osobných údajov je: vybavenia Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či plniť ju zo strany správcu. Súčasťou spracovania osobných údajov sú tiež identifikačné údaje vyplnené v Kontaktnom formulári na webových stránkach www.lenovoshop.sk
 3. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR.

Doba uchovávania údajov

 1. Správca uchováva osobné údaje
  - po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
  - v prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení bude email uchovávať po dobu 5 rokov.
 2. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia – Spracovatelia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 • Príjemcovia osobných údajov sú osoby

- zaisťujúce služby prevádzkovania webových stránok (Firmadat s.r.o.)

- zaisťujúce účtovnícke služby (PRoFEA s.r.o.)

- zaisťujúce prepravu Vašich zásielok (Slovak Parcel Service, DPD)

- Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi portálu Heureka.sk*

 1. Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EU).

* Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, pokiaľ v zmysle § § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov neodmietnete zasielanie elektronickej pošty na účely priameho marketingu. Spracúvanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Na zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame sprostredkovateľa spracúvania, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.sk tomu na tieto účely môžeme odovzdávať informácie o kúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať.

 

Cookies a ich spracovanie

 1. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
 2. Cookies využíváme aj pre zbieranie štatistických údajov a personalizácii reklám, aby sme mohli ďalej zlepšovať naše stránky a zdokonalovať tak služby, ktoré ponúkame. Informácie o tom, ako zákazníci používajú náš web, tieto informácie zdielame s našimi partnermi ktorí pôsobia v oblasti inzercie a analýzy, a to konkrétne so spoločnosťou Google. O tom, ako Google nakladá so súbormi cookie, sa môžete dozvedieť na https://www.google.com/policies/technologies/cookies
 3. V prípade nesúhlasu s používáním cookies a údajmi získaných prostrednictvom našich internetových stránok, ktoré využívajú technológie cookies pre účely uvedené vyššie, máte možnosť:
  1. zablokovat používánie technológie cookies príslušným nastavením svojho internetového prehliadača alebo iného počítačového programu (tj. nastavte svoj internetový prehliadač alebo iný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakázal/nepovoloval, použitie technológie cookies)
  2. môžete svoj súhlas bezplatne odvolať, a to buď prostredníctvom zaslania e-mailu na adresu: info@lenovoshop.sk, alebo dopisom na sídlo spoločnosti

AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA

 1. V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov máte najmä tieto práva:
  1. právo na jasné, transparentné a zrozumiteľné informácie o tom, ako sa používajú Vaše osobné údaje a aké sú vaše práva;
  2. právo na prístup k osobným údajom a poskytnutie dalších informacií súvisiacich s ich spracovaním zo strany spoločnosti;
  3. právo na opravu nesprávnych a neúplnych osobných údajov;
  4. právo na vymazanie Vašich osobných údajov, predovšetkým pokiaľ (1) už nie sú ďaľej potrebné pre dalšie spracovanie; (2) ste odvolali ich spracovávanie; (3) ste oprávnene namietali ich spracovanie; (4) boli spracované nezákonne; alebo (5) musia byť vymazané podľa právnych predpisov;
  5. právo na obmedzenie spracovanie Vašich osobných údajov, pokiaľ (1) napadnete správnosť osobných údajov po dobu, kým neoveríme ich správnosť; (2) zpracovanie je protizákonné; (3) už nepotrebujeme, ale údaje potrebujete Vy pre účely uplatnenia Vašich právných nárokov alebo (4) namietate proti ich spracovaniu po dobu, kým neoveríme, či naše oprávnené dôvody prevažujú nad Vašimi záujmami;
  6. právo podať námietky proti spracovávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že je spracovávame (1) na účely priameho marketingu alebo (2) na účely našich oprávnených záujmov;
  7. právo získať svoje osobné údaje a preniesť ich k inému poskytovateľovi služieb;
  8. právo podat sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov.

 2. Ak budete chcieť uplatniť akékoľvek vyššie uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktných údajov uvedených nižšie.

AKO CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

 1. Pre zabezpečenie ochrany a dôveryhodnosti vašich osobných údajov, ktoré sú pre nás mimoriadne dôležité, využívame technickú a organizačnú opatrnosť najmä na ochranu pred neoprávneným prístupom k údajom a ich zneužívaním, zabezpečenie ochrany  našich IT systémov a obnovu dát v prípade incidentu. Kde je to vhodné, využite na ochranu vašich údajov šifrovanie. Všetky opatrenia pravidelne vyhodnocujeme a aktualizujeme.
 2. Spracovávanie osobných údajov prebieha manuálne i v elektronických informačných systémoch, ktoré podliehajú fyzickej, technickej i procedurálnej kontrole. Za účelem ochrany dát máme nastavený bezpečnostný mechanizmus zahrňujúci technické, organizačné a personálne opatrenia a rovnakú úroveň ochrany požadujeme aj od našich spracovateľov.
 3. Pokiaľ máte akékoľvek otázky ohľadom spracovania Vašich osobných údajov, potrebujete akúkoľvek pomoc súvisiacu s problematikou, alebo chcete uplatniť svoje práva, kontaktujte nás.