Reklamácie a servis

6 Zodpovednosť za vady a vytknutie vady (Reklamačný poriadok)

6.1 Obchodník zodpovedá spotrebiteľovi za akúkoľvek vadu, ktorú má predaný tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do dvoch rokov od dodania tovaru. V prípade, že je kupujúcim podnikateľ, záručná doba na zakúpený tovar je jeden rok od dodania tovaru. Ak je predmetom kúpy použitý tovar, obchodník zodpovedá za akúkoľvek vadu, ktorú má predaný tovar v čase jeho dodania a ktorá sa prejaví do jedného roka od dodania tovaru.

Obchodník spĺňa všeobecné požiadavky na tovar tým, že je tovar najmä:

vhodný na všetky účely, na ktoré sa tovar rovnakého druhu bežne používa s prihliadnutím najmä na právne predpisy, technické normy alebo na kódexy správania platné pre príslušné odvetvie, ak technické normy neboli vypracované,
zodpovedá opisu a kvalite, ktoré obchodník deklaruje spotrebiteľovi pred uzavretím zmluvy,
dodaný s príslušenstvom, obalom a návodmi vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ktoré môže spotrebiteľ dôvodne očakávať a
dodaný v množstve, kvalite a s vlastnosťami vrátane funkčnosti, kompatibility, bezpečnosti a schopnosti zachovať si pri bežnom používaní svoju funkčnosť a výkonnosť, aké sú bežné pre vec rovnakého druhu a aké môže spotrebiteľ dôvodne očakávať vzhľadom na povahu predanej veci a s prihliadnutím na akékoľvek verejné vyhlásenie obchodníka alebo inej osoby v rovnakom dodávateľskom reťazci vrátane výrobcu alebo v ich mene, a to najmä pri propagácii veci alebo na jej označení; za výrobcu sa považuje zhotoviteľ veci, dovozca veci na trh Európskej únie z tretej krajiny alebo iná osoba, ktorá sa označuje za výrobcu tým, že na vec umiestni svoje meno, ochrannú známku alebo iné rozlišujúce označenie.
Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na individuálne dojednaných dohodnutých požiadavkách, ktoré obchodník vymedzí v kúpnej zmluve. Predaný tovar je v súlade s dohodnutými požiadavkami, ak najmä:

zodpovedá opisu, druhu, množstvu a kvalite vymedzeným v kúpnej zmluve,
je vhodný na konkrétny účel, s ktorým kupujúci oboznámil obchodníka najneskôr pri uzavretí zmluvy a s ktorým obchodník súhlasil,
vyznačuje sa v zmluve vymedzenou schopnosťou plniť funkcie s ohľadom na svoj účel,
vyznačuje sa ďalšími vlastnosťami vymedzenými v kúpnej zmluve,
je dodaný so všetkým príslušenstvom vymedzeným v kúpnej zmluve,
je dodaný s návodom na použitie vrátane návodu na montáž a inštaláciu, ako bolo vymedzené v kúpnej

6.4 Predaný tovar má vady, ak nie je v súlade so všeobecnými požiadavkami uvedenými v bode 6.2 týchto obchodných podmienok. V prípade dojednaných dohodnutých požiadaviek má tovar vady v prípade, ak nie je v súlade s požiadavkami uvedenymi v bode 6.3 týchto obchodných podmienok. Predaný tovar má ďalej vady, ak jeho používanie znemožňujú alebo obmedzujú práva tretej osoby vrátane práv duševného vlastníctva. Tovar nemusí byť v súlade so všeobecnými požiadavkami, keď obchodník pri uzavretí zmluvy výslovne oboznámil spotrebiteľa, že určitá vlastnosť tovaru nezodpovedá všeobecným požiadavkám, a spotrebiteľ s nesúladom výslovne a osobitne súhlasil.

6.5 Vytknutie vady si môže spotrebiteľ uplatniť v ktorejkoľvek prevádzkarni obchodníka, písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 1.2 týchto obchodných podmienok, alebo prostredníctvom vzorového formulára, ktorý sa nachádza k stiahnutiu na konci týchto obchodných podmienok uverejnených na príslušnej podstránke internetového obchodu.

6.6 Ak si spotrebiteľ uplatní právo na vytkuntie vady, obchodník mu bezodkladne poskytne písomné potvrdenie o vytknutí vady. Obchodník v potvrdení o vytknutí vady uvedie lehotu, v ktorej vadu odstráni. Lehota oznámená podľa predchádzajúcej vety nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa vytknutia vady, ak dlhšia lehota nie je odôvodnená objektívnym dôvodom, ktorý obchodník nemôže ovplyvniť.

6.7 Ak spotrebiteľ vytkol vadu poštovou zásielkou, ktorú obchodník odoprel prijať, zásielka sa považuje za doručenú v deň odopretia.

6.8 Spotrebiteľ môže uplatňovať práva zo zodpovednosti za vady len ak vytkol vadu do dvoch mesiacov od zistenia vady, najneskôr do uplynutia doby zodpovednosti obchodníka za vady tovaru.

6.9 Spotrebiteľ má v rámci uplatnenia si nároku na odstránenie vady okrem iného právo najmä na:

odstránenie vady tovaru opravou
výmenu tovaru
primeranú zľavu z kúpnej ceny
odstúpenie od kúpnej zmluvy

6.10 Spotrebiteľ má právo zvoliť si odstránenie vady výmenou tovaru alebo opravou tovaru. Spotrebiteľ si nemôže zvoliť spôsob odstránenia vady, ktorý nie je možný alebo ktorý by v porovnaní s druhým spôsobom odstránenia vady spôsobil obchodníkovi neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti, najmä na hodnotu, ktorú by mala vec bez vady, na závažnosť vady a na skutočnosť, či by druhý spôsob odstránenia vady spôsobil obchodníkovi značné ťažkosti.

6.11 Obchodník sa zaväzuje po tom, čo spotrebiteľ vytkol vadu opraviť alebo vymenť vadný tovar v čo najkratšom čase, ktorý potrebuje na posúdenie vady a na opravu alebo výmenu tovaru s prihliadnutím na povahu tovaru a povahu a závažnosť vady. Obchodník sa ďalej zaväzuje vadu opravť alebo vadný tovar vymenť bezplatne, na vlastné náklady a bez spôsobenia závažných ťažkostí spotrebiteľovi s ohľadom na povahu veci a účel, na ktorý spotrebiteľ vec požadoval.

6.12 Na účely opravy alebo výmeny spotrebiteľ odovzdá alebo sprístupní tovar obchodníkovi. Náklady prevzatia veci znáša obchodník.

6.13 Obchodník dodá spotrebiteľovi opravený tovar na vlastné náklady rovnakým alebo obdobným spôsobom, akým mu spotrebiteľ dodal vadný tovar, ak sa strany nedohodnú inak.

6.14 Obchodník môže odmietnuť odstránenie vady, ak oprava ani výmena nie sú možné alebo ak by si vyžadovali neprimerané náklady s ohľadom na všetky okolnosti vrátane okolností podľa druhej vety bodu 6.10 týchto obchodných podmienok.

6.15 Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty ak:

obchodník tovar neopravil ani nevymenil,
obchodník tovar neopravil ani nevymenil v súlade s bodom 6.12 týchto obchodných podmienok,
obchodník odmietol odstrániť vadu podľa bodu 6.14 týchto obchodných podmienok,
tovar má rovnakú vadu napriek oprave alebo výmene,
vada je takej závažnej povahy, že odôvodňuje okamžitú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, alebo
obchodník vyhlásil alebo je z okolností zrejmé, že vadu neodstráni v primeranej lehote alebo bez spôsobenia závažných ťažkostí pre spotrebiteľa.

6.16 Pri posudzovaní práva spotrebiteľa na zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa odseku 6.15 písmeno d) a e) týchto obchodných podmienok sa zohľadnia všetky okolnosti, najmä druh a hodnota tovaru, povaha a závažnosť vady a možnosť od spotrebiteľa objektívne žiadať, aby dôveroval v schopnosť obchodníka vadu odstrániť.

6.17 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa bodu 6.15 týchto obchodných podmienok, ak sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady alebo ak je vada zanedbateľná. Dôkazné bremeno, že sa spotrebiteľ spolupodieľal na vzniku vady a že vada je zanedbateľná, nesie obchodník,

6.18 Ak sa zmluva týka kúpy viacerých kusov tovaru, spotrebiteľ môže od nej odstúpiť len vo vzťahu k vadnému tovaru. Vo vzťahu k ostatnému zakúpenému tovaru môže odstúpiť od zmluvy, len ak nemožno dôvodne očakávať, že bude mať záujem ponechať si ostatný tovar bez vadného tovaru.

6.19 Obchodník po odstúpení od zmluvy podľa bodu 6.15 týchto obchodných podmienok vráti spotrebiteľovi kúpnu cenu najneskôr do 14 dní odo dňa vrátenia tovaru obchodníkovi, alebo po preukázaní, že spotrebiteľ zaslal tovar obchodníkovi, podľa toho, ktorý okamih nastane skôr. Obchodník vráti kúpnu cenu spotrebiteľovi alebo mu vyplatí zľavu z kúpnej ceny rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri zaplatení kúpnej ceny, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasí s iným spôsobom úhrady. Všetky náklady spojené s úhradou znáša obchodník.

6.20 Obchodník po odstúpení od zmluvy spotrebiteľom podľa bodu 6.15 nemá právo na náhradu škody spôsobenú bežným opotrebovaním tovaru a na odplatu za bežné užívanie tovaru pred odstúpením od kúpnej zmluvy.

6.21 Ak obchodník odmietne zodpovednosť za vady, dôvody odmietnutia písomne oznámi spotrebiteľovi. Ak spotrebiteľ znaleckým posudkom alebo odborným stanoviskom vydaným akreditovanou osobou, autorizovanou osobou alebo notifikovanou osobou preukáže zodpovednosť obchodníka za vadu, môže vytknúť vadu opakovane a obchodník nemôže odmietnuť zodpovednosť za vadu; na opakované vytknutie vady sa podmienka uvedená v bode 6.8 týchto obchodných podmienok nevzťahuje. Spotrebiteľ má voči obchodníkovi ďalej právo na náhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s vytknutím vady, za ktorú zodpovedá obchodník, a uplatnením práv zo zodpovednosti za vadu. Spotrebiteľ musí toto právo uplatniť u obchodníka najneskôr do dvoch mesiacov od dodania opraveného alebo náhradného tovaru, vyplatenia zľavy z ceny alebo vrátenia ceny po odstúpení od zmluvy, inak právo zanikne.

Čl. 7 Spotrebiteľská záruka

7.1 Výrobca alebo obchodník môže poskytnúť spotrebiteľovi spotrebiteľskú záruku, ktorou sa zaviažu vrátiť spotrebiteľovi kúpnu cenu, vymeniť alebo opraviť predaný tovar alebo zabezpečiť jeho údržbu nad rozsah práv vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. Spotrebiteľ má právo požadovať od výrobcu alebo obchodníka, ktorý poskytol spotrebiteľskú záruku, plnenie zo spotrebiteľskej záruky za podmienok uvedených v záručnom liste alebo v súvisiacej reklame dostupnej v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy alebo pred jej uzatvorením.

7.2 Spotrebiteľ má počas trvania spotrebiteľskej záruky práva na odstránenie vady podľa podľa bodu 6.9 týchto obchodných podmienok, ak výrobca alebo obchodník neposkytol v spotrebiteľskej záruke na životnosť výhodnejšie podmienky.

Čl. 8. Alternatívne riešenie sporov a podávanie podnetov

8.1 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým obchodník vybavil jeho vytknutie vady tovaru, alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa Zákona č. 391/2015 Z.z. Subjektami alternatívneho riešenia sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 Zákona č. 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 Zákona č. 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom online platformy alternatívneho riešenia sporov, ktorá je dostupná online na nasledovnom odkaze: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

8.2 Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho z kúpnej zmluvy alebo súvisiaceho s kúpnou zmluvou.

8.3 Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,00 €. Podrobnejšie informácie o celej problematike nájdete v Zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 524/2013 a v Zákone č. 102/2014 Z. z. (znenie od 1.2.2016).

8.4 Spotrebiteľ má ďalej právo podať podnet orgánu dohľadu v oblasti ochrany spotrebiteľa ak sa domnieva, že boli porušené práva alebo právom chránené záujmy spotrebiteľa. Kontaktné údaje dozorného orgánu sú:

Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dohľadu
nr@soi.sk
tel. č. 037/772 02 16
http://www.soi.sk
webový odkaz na podávanie podnetov: https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti/Podajte-podnet.soi

Príloha č. 1: Formulár na vytknutie vady tovaru si môžete stiahnuť tu: Formulár na uplatnenie Reklamácie.pdf